پاسخ آقای کرمی فعال فرهنگی در حوزه آسیب های اجتماعی در برنامه شکلات تلخ درباره تاثیرپذیری انسان و تلاش برای اینکه خودمان باشیم.