نقل خاطره ای توسط حاج محمود کریمی درباره نظر سردار دلها برای ریاست جمهوری و جواب صریح ایشان، از سری برنامه های روایت سرباز