استوری از آیه 51 سوره احزاب: هواسم هست، توی دلت چی میگذره ...