شهید ابومهدی المهندس چند روز قبل از شهادت در یک ویدئو وصیت خود را بیان می کند.