نماهنگ غمبار مسافر محشر تولید موسیقی ماوا و گروه نسیم حیات درباره تشیع پیکر سردار دلها، شب تار ندیده سحر، از مسافر من چه خبر، شب جمعه روز خون و یک گریز بزنید به حرم، عمو عباس تو که رفتی دیگه آب نرسید به حرم، دلتنگ شهادتی حرفی نیست، دل کندی به راحتی حرفی نیست، فردای نبودنت محشر بود...