اهمیت استفاده از روغن در آشپزی این سوال را به ذهن می رساند که روغن های حیوانی مفید اند یا خیر که به این سوال کارشناس تغذیه برنامه عصر خانواده پاسخ می دهند.