ترانه کودکانه ترانه زودتر برو کرونا اجرا شده در برنامه کودک مل مل و پخش از شبکه پویای سیما؛ این روزا تو هر جونا همه می گن کرونا، پس برای همینا ما شدیم مهربونا، زودتر برو کرونا زودتر برونا کرونا...