شدی به غم مبتلا، روی تو گشته کبود، در وسط کوچه ها، خونابه میریزه از پهلوی تو رو زمین، از اثر اون لگد، محسن تو شد فدا، حال و روزت خیلی ناخوشه، رفتنت زینبو میکشه، وای مادرم وای مادرم...