تکه ای از این فیلم در فضای مجازی منتشر شده بود اما این کلیپ جریان را بصورت کامل نشان می دهد که آقای اصغر که اندکی بعد از شهادت سردار دلها به خیل شهدا پیوست چطور تکاپو می کند که سردار را در مناطق پر خطر دور کند اما ...