چه آرزویی داری؟ آرزو چیه؟ کلیپی غمگین از گفتگوی یک شهروند با یک کودک در حاشیه خیابان.