کلیپ مناسب استوری اینستا و وضعیت واتساپ، آخر این خاک ایوانش طلایی می شود.