طرز پخت حلوای خرما توسط خانم حسینی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما تاریخ.