مازوت چیست و چرا استفاده از آن برای دولت منفعت اقتصادی دارد؟ ببینید.