کلیپ از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر می‌رسد، در حرم از آنچه می‌خواهیم بهتر می‌رسد. با صدای علی فانی