پشت پرده شهادت حاج قاسم؛ جنایت قرن چگونه عملیاتی شد؟