توصیف عشق در کلام سخت است اما دل های پاک و بی تکلف کودکان حرف دلشان را در دلبری حاج قاسم بیان می کنند.