اجرا: گروه سرود مصباح بیرجند، تقدیم به روان پاک و مطهر سردار آسمانی حاج قاسم سلیمانی، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج خراسان جنوبی