مداحی فارسی عربی میثم مطیعی در اجتماع عظیم مردم عراق در محل شهادت شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس در بغداد.