واکنش مردم به خبر کشته شدن ترامپ و تحلیل های بعد از آن و علاقه به راست بودن این خبر