شدت آلودگی هوای تهران از بالای قله واریش با ارتفاع ۲۸۰۰ متری از سطح دریا