خانم رافت بوستای طرز تهیه فتیر مغزدار اردبیلی را در برنامه به خانه برمیگردیم یاد می دهند.