وقتی از شهر به پرواز درآمد تن تو، دست در گردنم انداخت غم رفتن تو، پشت هر پنجره یک بغض به یادت گل کرد، زنده شد در دل شب، خاطره ی روشن تو، تا شفاعت گر چشمان سیاهم باشی، سالها سوخته ام در تب پیراهن تو. نماهنگ زیبای پرواز از تولیدات مرکز موسیقی مأوا با صدای محمد معتمدی