نظرات و توضیح آقای بهروز افخمی کارگردان سینما درباره شوخی مقام معظم رهبری با ایشان بی رغبتی او برای ویزای کانادا.