برنامه ورزشی شب فوتبالی در آخرین برنامه خود با دعوت از دکتر احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس به زوایای پنهان قرارداد مارک روبر ویلموتس پرداخته است.