از آن زمانی که زدستم رفت بابا، بابای من بودی عجب بابای خوبی ... خوانندگان: محسن سفیدیان،امین کرکه آبادی، شاعر: علیرضا خطیب زاده. تهیه شده در: مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان سمنان.