روایت آشنایی سردار صفوی با حاج قاسم از زبان آقا رحیم صفوی؛ لشکر سردار سلیمانی همیشه خط شکن بود، پخش شده از شبکه پنج سیما