حاج قاسم : عبد باشید تا شهید شوید. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج همدان.