کلیپ مناسب استوری اینستاگرام، دیدم، دستِ سردار زمین افتاد!! تا رو به کربلا؛ زدم فریاد.