اینو نمیدونن لشکریان ابن سعد، که قاسم حسین زنده تره ازین به بعد، می گیریم انتقام با نازعات و فجر و قدر، حسین آقام آقام... با نوای  سید رضا نریمانی