میراث تو احساس در نیت، میراث تو ایثار و بیداری است، رفتی ولی تا آخر تاریخ، بر قله عزت پدیداریم ... تقدیم به مالک اشتر زمان حاج قاسم سلیمانی، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج مازندران .