ویدئویی دلربا که حضرت آیت الله مصباح رحمه الله علیه دعایی و سفارشی خاص برای سردار سلیمانی عزیز دارند.