ناحلة الجسم یعنی؛ نحیف و دل شکسته میری، جوونی؛ اما مادرِ پیری! بهونه ی سفر می گیری.