بجای نقاشی می شه با این روش خود سوژه را مثل روش زیرلعابی روی سفال قرار داد