کیف کاغذی یا جای یادداشت کاورشو با فوم یا مقوای ضخیمم هم میتونید درست کنید