دریاچه جوان و یکساله شهداد که بعد از سیل سال 98 در گرمترین نقطه جهان در کویر شهداد بوجود آمد امروز به یکی از نقاط زیبای گردشگری دنیا تبدیل شده است.