می رسد آواز عشق از چپ و راست، منطق الطیر سلیمانی کجاست. به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سردار دلها منتشر شد. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان اصفهان.