دنیا بداند اگرچه قاسم سلیمانی را از ما گرفتند، اما کودکان این سرزمین قاسم سلیمانی های فردای امام خامنه ای هستند، من قاسم سلیمانی ام ... مرگ بر آمریکا. کلیپ با ابعاد مناسب جهت نشر در استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ