قدیم ندیم ها اینجوری که در کلیپ می بینید از زیتون روغن می گرفتند، حالا همش بگید قدیم ها چه قدر خوب بوده