چه خوش است عاشقان را سرخی گل و مهر فروزان؛ فیلم کامل معروف وقتی پسر کوچک شهید سر نماز به حاج قاسم گل هدیه می دهد و بعد از نماز در آغوش پر مهرش آرام می گیرد.