این فیلم مصاحبه میدانی با مردم است و برخورد آنها وقتی با انگشتر سردار دلها مواجه می شوند.