خوبه که کودکان با روش ساده سازی کاردستی هایی که دوست دارند خودشان بسازند ابزار امن فراموش نشود.