صحبت های حسین فروتن در برنامه کتاب باز پیرامون چالش های جمعیتی ایران و کهولت سن در جامعه ما در آینده.