بمناسبت سالگرد سیدالشهداى مقاومت حاج قاسم سلیمانی، چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج