استوری مناسب وضعیت واتساپ، زمن گذشت ولیکن خدا کند هرگز، کسی عزیز دلش را خودش کفن نکند.