زینب سلیمانی: امام خامنه‌ای برای حاج قاسم حکم رگ گردن را داشت، پدرم خود را حقیقتاً سرباز امام خامنه‌ای و مردم ایران می‌دانست و عاشق رهبری بود.