اقدامات قضایی برای بازگرداندن میلاد حاتمی قمارباز معروف از ترکیه به ایران در حال انجام است، حاتمی از سرشبکه های اصلی سایتهای شرط بندی و قمار، اکنون در اختیار پلیس مهاجرت ترکیه است .