غمبار آتش و داده به جان در و دیوار حرم، شد شهیده مادرم با نوای سید مجید بنی فاطمه مداح اهلبیت مناسب برای استوری و وضعیت ایام فاطمیه