فایل دیجیتال حل تمرینات درس هفتم با نام دوستان ما، از کتاب فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی توسط خانم تقی نژاد