قسمتی از کلیپ آموزش مثنوی خوانی استاد ابوالقاسم حسینی ملقب به ژرفا که بیتی از مثنوی را توضیح می دهند، غیبت خورشید بیداری کش است، زانکه بی گلزار بلبل خامش است