چطوری دست همدیگرو بذاریم تودست امام زمان (عج) به روایت: حاج حسین یکتا